รหัสบัตรประชาชน สำหรับใช้สมัครเกมออนไลน์

เลขบัตรประชาชน

6993306607950

สุ่มเลขบัตรประชาชน 13 หลัก สุ่มทันที เลขรหัสบัตรประชาชน เลขประจำตัว

รหัสบัตรประชาชนที่สุ่มได้จากที่นี่ ใช้นำไป สมัครเกมส์ออนไลน์ เว็ปบอร์ด หรือ เว็ปไซด์ ต่างๆ ที่ ขอให้กรอกรหัสบัตรประชาชนได้ ท่านไม่ควรใช้รหัสบัตรประชาชนจริงของท่าน หรือผู้อื่นไปกรอก เนื่องจากอาจถูกนำไปใช้อ้างอิงในสิ่งที่เราไม่ต้องการได้ ตัวเลข รหัสบัตรประชาชนที่ได้จากการสุ่มนี้ จะไม่ตรงกับรหัสบัตรประชาชนจริงของใครเลย และไม่มีอยู่จริงในข้อมูลทะเบียนราษฏร์ท่านเว็ปมาสเตอร์ ที่ต้องการเปิดบริการสุ่มเลขบัตรประชาชน ให้นำโค๊ดข้างล่างนี้ไปใส่ในเว็ปท่านได้เลยความหมายของ รหัสบัตรประชาชน เลขบัตรประชาชน

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของแต่ละคนนั้น แต่ละหลักจะมีที่มาและบ่งบอกสถานะของแต่ละคนไว้ ดังนี้
หลักที่ 1
ถ้าเป็นเลข 1 หมายถึงคนคนนั้น ตอนที่เกิดได้มีการแจ้งเกิดภายใน 15 วัน
ถ้าเป็นเลข 2 หมายถึงแจ้งเกิด หลังจาก 15 วันแล้ว
ถ้าเป็นเลข 3 คือคนไทยและคนต่างด้าว ที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ในสมัยเริ่มแรก (คือตั้งแต่ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2527)
ถ้าเป็นเลข 4 คือคนไทยและคนต่างด้าว ที่มีใบสำคัญคนต่างด้าวแต่แจ้งย้ายเข้า
โดยยังไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ในสมัยเริ่มแรก หมายความว่า คนไทยหรือคนต่างด้าว ที่มีใบสำคัญคนต่างด้าว
ถ้าเป็นเลข 5 คือคนไทยที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มชื่อ เข้าไปในทะเบียนบ้านในกรณีตกสำรวจ หรือกรณีอื่นๆ
ถ้าเป็นเลข 6 คือ ผู้ที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่อยู่ในลักษณะชั่วคราว
ถ้าเป็นเลข 7 คือ บุตรของบุคคลประเภทที่ 6 ซึ่งเกิดในประเทศไทย
ถ้าเป็นเลข 8 คือ คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย คือ ผู้ที่ได้รับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
หรือคนที่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทย และคนที่ได้รับการให้สัญชาติไทย ตั้งแต่หลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2527
หลักที่ 2-5
คือ รหัสของสำนักทะเบียน หรืออำเภอที่เรามีชื่ออยู่ในทะเบียนขณะที่ให้เลข ซึ่งก็หมายถึงถิ่นที่อยู่ของเรานั่นเอง
หลักที่ 6-10
จะหมายถึง กลุ่มที่ของบุคคลแต่ละประเภท ตามหลักแรก (หลักที่ 1) ซึ่งทางสำนักทะเบียนในแต่ละแห่ง ก็จะจัดกลุ่มเรียงไปตามลำดับ
หลักที่ 11-12
จะหมายถึง ลำดับที่ของบุคคลในแต่ละกลุ่มประเภท เป็นการจัดลำดับว่าเราเป็นคนที่เท่าไรในกลุ่มของบุคคลประเภทนั้นๆ
หลักที่ 13
จะหมายถึง ตัวเลขสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของเลขทั้ง 12 หลักแรกอีกที